[[sectionname]] שם סוג המטלה עד לתאריך הוגש ציון
יחידת־הוראה 5 חיפוש תמונות ושמירתם בשם הגשת מספר קבצים - -
הכנת מצגת בנושא : " עשר המכות " הגשת קובץ אחד - -